Apunts

Per descarregar apunts heu de tenir instal·lat l'Acrobat que us podeu baixar dels links d'aquest blog. En el moment de descarregar us demanarà una contrasenya que és la mateixa que per els exercicis.

Retoc digital mapa de bits:
 1. Vocabulari Photoshop
 2. Eines Photoshop CS4
 3. Eliminar soroll digital
.................................................................................

Color:
 1. Teoría del color - 80 págs.
 2. El proceso del color
 3. Corbes de Photoshop
 4. Dominants Photoshop
 5. Histograma
 6. Color RGB-CMYK
 7. Models de color
 8. Modes de color
 9. Mode color indexat
 10. Colors Pantone
 11. Relatiu colorimètrico i perceptual
 12. Definición de GCR i UCR 
.................................................................................

Preimpressió:
 1. Apunts Preimp Tractament Imatges
 2. Exemples d'angulatures i muaré
 3. Trama periòdica i estocàstica
 4. Traçats de retall - Consejos
 5. Arxius DCS 1
.................................................................................

Informàtica bàsica:
 1. Quadre arxius gràfics
 2. Seqüències de teclat per Mac OSX
 3. Unitats de mida d'arxius digitals
.................................................................................

Bibliografia:
 1. Normes de citació bibliogràfica
 2. Webs sobre arts gràfiques
 3. Adresses internet
 4. Bibliografia